XXI MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD INSCENIZACJI BOŻONARODZENIOWYCH 2021/2022
REGULAMIN
Organizatorem Przeglądu jest Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej - Curie w Gliwicach.
Przegląd konkursowy odbędzie się ONLINE w dniach 6 – 10 grudnia 2021 r., 
Gala finałowa z udziałem Laureatów – 13 stycznia 2022 r. o godzinie 12.00 w auli GCE.
UWAGA: W 2021 ROKU PRZEGLĄD ODBYWA SIĘ ONLINE

 

I. Celem Przeglądu jest:

  • rozwój wrażliwości duchowej poprzez pogłębienie przeżyć religijnych związanych z Misterium Nocy Wigilijnej,

  • kształtowanie poczucia tożsamości z kulturą chrześcijańską, przywiązanie do rodzinnych tradycji i obyczajów,

  • uwrażliwienie na wartości kulturotwórcze słowa, obrazu, ruchu i dźwięku,

  • nabywanie umiejętności pracy w zespole

  • przygotowanie inscenizacji Bożonarodzeniowej (spektaklu teatralnego).

II. Uczestnikami Przeglądu mogą być: Grupy teatralne – nie większe niż 20 osobowe.
 
III. Warunki uczestnictwa w konkursie:
przygotowanie inscenizacji Bożonarodzeniowej (spektaklu teatralnego,) a następnie

a) Zgłoszenie i udział - ONLINE
• zgłoszenia uczestnictwa oraz nagranie występu prosimy dostarczyć najpóźniej do 6.12.2021 r.,
• zgłoszenie Grupy - wyłącznie pisemne (wypełniony czytelnie formularz zgłoszeniowy zawierający informacje o nazwie i pełnym adresie szkoły, numerze telefonu, mailu, danych Opiekuna Grupy,  dokładnej liczbie uczestników) oraz nagranie występu (do 20 minut)
- proszę przesłać listownie lub osobiście na adres Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach, ul. Okrzei 20, z dopiskiem: XXI Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych lub elektronicznie na adres Organizatora,
• NAGRANIA występu Grupy 
​- w postaci zapisu na płycie dvd lub innym nośniku pamięci zewnętrznej (pendrive) - proszę dostarczyć na adres Gliwice, Okrzei 20 
- lub po umieszczeniu filmu na dysku zewnętrznym (np. google) lub kanale prywatnym YouTube udostępniają Państwo organizatorom poprzez bezpośredni linku do filmu na adres: polonistkagce@gmail.com,
- z wykorzystaniem programu do przesyłania plików (np. Google Drive, WeTransfer) przesyłają Państwo film elektronicznie na adres: polonistkagce@gmail.com;
• każda Grupa zobowiązana jest przygotować komplet wypełnionych przez prawnych opiekunów Zgód na przetwarzanie danych osobowych dla każdego z Aktorów (RODO); zgoda dostępna jest na stronie: http://www.jaselka.com.pl - zgody przechowuje placówka macierzysta (Opiekun składa oświadczenie o zgromadzeniu stosownych dokumentów w Zgłoszeniu);

• zgłoszenie udziału jest równoznaczne z deklaracją zapoznania się i akceptacji Regulaminu Przeglądu oraz potwierdzeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
b) Występ:
• czas trwania popisu jednego zespołu nie może przekraczać 20 minut,
• zapis występu Grupy powinien zachować dobrą jakość obrazu, dźwięku, odtwarzania wypowiadanych słów i ruchów Aktorów (w przypadku niemożności odtworzenia filmu lub złej jakości zapisu Organizator może odstąpić od przyjęcia zgłoszenia a Jury od obejrzenia występu Grupy).
 
IV. Jury oceniać będzie:

• wydobycie treści religijnych, oryginalność ujęcia tematu, dobór tekstów, 
• walory sceniczne (oprawa sceniczna, ruch sceniczny, dykcja i emisja głosu, gra zespołowa, indywidualna gra aktorska); atrakcyjność muzyczną (m.in. samodzielność wykonania).
 
V. Nagrody: Organizatorzy przewidują nagrody za I, II, III miejsce w następujących kategoriach:

- I kategoria – przedszkola oraz klasy „0”,
- II kategoria – szkoły podstawowe: klasy I – III,
- III kategoria – szkoły podstawowe: klasy IV-VIII,
- IV – szkoły średnie,
- V kategoria otwarta – grupy pozaszkolne, szkoły i ośrodki specjalne, domy pomocy społecznej, grupy parafialne, domy kultury, świetlice szkolne, środowiskowe;
• o przyznaniu nagród, ich rodzaju i ilości zdecyduje Jury; Jury może również nie przyznać nagrody głównej, drugiej lub trzeciej, może również przyznać dwie nagrody równorzędne w którejś z kategorii,
• wręczenie nagród nastąpi podczas Gali finałowej 13 stycznia 2022 r. o 12.00 w obecności Opiekunów Grup, Laureatów i wybranych przez Opiekunów przedstawicieli Grup.
 
VI. Uwagi organizacyjne:

1. Informacje na temat Przeglądu, regulamin, formularz zgłoszenia oraz informacje organizacyjne będą dostępne na stronie internetowej GCE – www.gce.gliwice.pl./ , www.jaselka.com.pl .
2. Nagranie występu Grupy r.  powinno zachować dobrą jakość obrazu, dźwięku, odtwarzania wypowiadanych słów i ruchów Aktorów (w przypadku niemożności odtworzenia filmu lub złej jakości zapisu Organizator może odstąpić od przyjęcia zgłoszenia i a Jury od obejrzenia występu Grupy).
3. Po otrzymaniu Zgłoszenia oraz filmu Organizatorzy prześlą Państwu drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia na adres mailowy podany przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
- możliwości dokumentowania występów grup (wykonywanie zdjęć, kopiowanie filmu dla potrzeb Przeglądu);
- dokonania zmian w Regulaminie, tym samym Organizatorzy zobowiązani są powiadomić zainteresowanych;
- zgłoszenie udziału grupy jest równoznaczne ze zgodą uczestników Przeglądu oraz ich Opiekunów na wykonywanie przez Organizatorów dokumentacji, która może zostać udostępniona do wglądu na terenie GCE oraz na stronie internetowej archiwizującej Przegląd.
 
Wyniki: 

- Podsumowanie Przeglądu zamieszczone będzie na stronie: https://www.jaselka.com.pl/ 13 grudnia 2021 r. o godzinie 15.00.

INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH:  Aleksandra Maliszewska polonistkagce@gmail.com
Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice; 
centrala: (32) 231-35-76, tel. (32) 231-53-09                                                 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!